Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ustanovenia a právo odstúpiť od zmluvy neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov, to znamená, ak nakupujete tovar na firmu a zadáte v objednávke IČO, obchod sa riadi podľa obchodného zákonníka, nie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo emailom, prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho resp. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese obchod@doublek.sk alebo iným spôsobom ne vzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zásielky posielajte doporučene, poistené. Neposielajte na dobierku, dobierky nebudú prevzaté. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu na vlastné náklady, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar zasielajte v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou, s nepoškodenými alebo neodstránenými ochrannými plombami, fóliami a nálepkami.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy prevodom na účet kupujúceho (pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak) cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov na dopravu tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar posielajte na adresu: Dagmar Velčická – DARVEL, Ružičkova 2809/21, 821 05 Bratislava-Ružinov

Podmienky pre vrátenie tovaru objednaného cez internetový obchod neplatia pre nákup v kamennej predajni, kde je možnosť si tovar prezrieť a vyskúšať pred jeho kúpou.

Formulár na vrátenie tovaru. SŤAHUJ TU

Ne-prevzatie objednávky

Ak si kupujúci neprevezme objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky výdavky spojené s odoslaním objednávky. Na tento účel bude kupujúcemu zaslaná faktúra, ktorú je povinný uhradiť v lehote splatnosti.

Záručná doba

Pokiaľ nie je určené inak, platí na všetok tovar zákonom určená záručná doba 24 mesiacov.

Reklamácie

Reklamácia sa vzťahuje na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas nesprávneho používania tovaru.
V prípade reklamácie nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 905 944 351, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese obchod@doublek.sk

Tovar posielajte na adresu: Dagmar Velčická – DARVEL, Ružičkova 2809/21, 821 05 Bratislava-Ružinov


Doručenie tovaru na reklamáciu hradí spotrebiteľ. Tovar na reklamáciu posielajte Doporučene, nie "na dobierku", dobierka nebude prevzatá. Výdavky na spätné vrátenie tovaru spotrebiteľovi hradí predávajúci.

Nákupný Košík

Košík je prázdny

3

Vyhľadávanie

4